Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Pompendiscounter per 1 mei 2020.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Pompendiscounter
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van Pompendiscounter bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Reclamaties
Artikel 13 – Garantiebepalingen
Artikel 14 – Limitering aansprakelijkheid
Artikel 15 – Nakoming en extra garantie
Artikel 16 – Levering en uitvoering
Artikel 17 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 18 – Betaling
Artikel 19 – Klachtenregeling

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst:
een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Pompendiscounter worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Pompendiscounter;
Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag:
kalenderdag;
Digitale inhoud:
gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst:
een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager:
elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht:
de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst die tussen Pompendiscounter en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping:
het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Pompendiscounter

Naam ondernemer: Pompendiscounter
Handelend onder de naam/namen:

Pompendiscounter

Vestigingsadres: Witte Kwikstaart 2, 2435 AX Zevenhoven
Telefoonnummer: 085-0481069
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@pompendiscounter.nl
Btw-nummer: NL861001254B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pompendiscounter en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Pompendiscounter voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Pompendiscounter zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Pompendiscounter gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Pompendiscounter niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pompendiscounter onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Pompendiscounter is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Pompendiscounter passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Pompendiscounter daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Pompendiscounter kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Pompendiscounter op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Pompendiscounter zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • de contactgegevens van Pompendiscounter waar de consument met klachten terecht kan
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud. Voor zover van toepassing:
  • de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Pompendiscounter mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Pompendiscounter mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

 1. Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Pompendiscounter mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 • Indien Pompendiscounter de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien Pompendiscounter de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Pompendiscounter hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Pompendiscounter Hiervoor gelden de volgende contactgegevens.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Pompendiscounter Dit hoeft niet als Pompendiscounter heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Pompendiscounter verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Pompendiscounter niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Pompendiscounter aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Pompendiscounter een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Pompendiscounter is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • Pompendiscounter de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt
  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming
  • Pompendiscounter heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Pompendiscounter bij herroeping

 1. Als Pompendiscounter de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Pompendiscounter vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Pompendiscounter in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Pompendiscounter aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Pompendiscounter gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Pompendiscounter de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Pompendiscounter kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Pompendiscounter dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Pompendiscounter geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Pompendiscounter worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Pompendiscounter de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Pompendiscounter geen invloed heeft;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Pompendiscounter producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Pompendiscounter geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Pompendiscounter dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Reclamaties

 1. Reclamaties worden alleen door POMPENDISCOUNTER in behandeling genomen, indien zij met inachtneming van het in dit artikel bepaalde schriftelijk rechtstreeks bij POMPENDISCOUNTER zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klacht. 
 2. De afnemer is verplicht het geleverde onmiddellijk bij aflevering op eventuele gebreken, tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel controle uit te voeren onmiddellijk na de mededeling van POMPENDISCOUNTER dat de goederen ter beschikking van de afnemer staan. 
 3. Van eventuele geconstateerde tekorten en beschadigingen dient de afnemer op de afleveringsbon melding te laten maken. Reclamaties ten aanzien van hoeveelheden en maten dienen bij POMPENDISCOUNTER in ieder geval binnen 48 uur na levering schriftelijk te worden aangemeld, bij gebreke waarvan de gegevens ter zake vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen en dergelijke, als bindend gelden. 
 4. Reclamaties, betreffende op het moment van aflevering zichtbare afwijkingen en/of gebreken, worden door de leverancier slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk POMPENDISCOUNTER hebben bereikt. Indien onzeker is welke afleverdatum geldt, is de verzenddatum der facturen de uiterste termijn voor het indienen van voornoemde klachten. Reclamaties, betreffende op het moment van aflevering niet zichtbare afwijkingen/gebreken, dienen onmiddellijk na ontdekking doch uiterlijk binnen 8 dagen na vaststelling van de afwijking of het gebrek dan wel dat de afwijking of het gebrek redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, POMPENDISCOUNTER in ieder geval schriftelijk hebben bereikt een en ander uiterlijk binnen de garantietermijnen die in artikel 12 (garantiebepalingen) zijn aangegeven voor diverse categorieën van POMPENDISCOUNTER producten. Een reclamatie zal worden getoetst aan de hand van de garantiebepalingen als verwoord in artikel 12. 
 5. Indien en voor zover een reclamatie door POMPENDISCOUNTER gegrond wordt bevonden, dan is POMPENDISCOUNTER uitsluitend verplicht naar eigen keuze het/de gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen, dan wel, ingeval van een klacht over de geleverde hoeveelheden, het geleverde aan te vullen, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Bij vervanging worden de te vervangen zaken direct eigendom van POMPENDISCOUNTER en zij dienen franco aan POMPENDISCOUNTER te worden geretourneerd. De verzendkosten van vervangen onderdelen komen ten laste van de afnemer tenzij anders overeengekomen. 
 6. Kosteloze reparatie of vervanging van door POMPENDISCOUNTER geleverde, doch niet door haar vervaardigde (hulp) apparatuur en onderdelen vinden slechts plaats voor zover POMPENDISCOUNTER de kosten die hiermee gemoeid zijn op haar (toe-)leveranciers kan verhalen. 
 7. De afnemer dient ervoor te zorgen dat faciliteiten en/of mankracht aanwezig zijn om de noodzakelijke herstel- c.q. vervangingswerkzaamheden in verband met storingen of gebreken te verrichten. Een en ander ter beoordeling van de POMPENDISCOUNTER servicemonteur. 
 8. Onnodige wachttijd voor de servicemonteur van POMPENDISCOUNTER wordt altijd in rekening gebracht conform de tarieven zoals vermeld in de prijslijst van POMPENDISCOUNTER, onafhankelijk van de vraag of de reclamatie wordt gehonoreerd of niet. 
 9. Indien na controle door POMPENDISCOUNTER blijkt dat de producten, waarover is gereclameerd, geen mankementen vertonen, worden alle kosten die door POMPENDISCOUNTER in verband met de reclamatie zijn gemaakt aan de afnemer in rekening gebracht. Voorts worden de kosten voor het eventueel bedrijfsklaar maken door POMPENDISCOUNTER in rekening gebracht. 
 10. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van POMPENDISCOUNTER onder door POMPENDISCOUNTER te bepalen voorwaarden. In geval van retourzending van pompen, die zijn gebruikt voor het verpompen van fecaliën, corrosieve, of andere gevaarlijke vloeistoffen, dienen deze gereinigd aangeleverd te worden en duidelijk te zijn gemerkt met een specificatie van de vloeistof en een waarschuwing. 
 11. Afnemer wordt niet ontslagen van zijn (betalings)verplichtingen ten opzichte van POMPENDISCOUNTER als gevolg van reclamaties. 
 12. De afnemer heeft geen recht op retentie.


Artikel 13 – Garantiebepalingen

 1. Ten aanzien van door POMPENDISCOUNTER geleverde producten, niet zijnde POMPENDISCOUNTER producten, wordt qua aard en omvang niet meer garantie gegeven aan afnemer dan aan POMPENDISCOUNTER door haar toeleverancier wordt gegeven. 
 2. Ten aanzien van POMPENDISCOUNTER producten gelden de volgende garantiebepalingen, onverminderd het overige in de overeenkomst (inclusief deze algemene voor- waarden) bepaalde: – POMPENDISCOUNTER staat, tenzij anders overeengekomen, in voor de deugdelijkheid van de POMPENDISCOUNTER producten gedurende 2 jaar na de factuurdatum tot maximaal 2,5 jaar na productiedatum. – Op reparaties en andere servicewerkzaamheden uitgevoerd door POMPENDISCOUNTER medewerkers geldt een garantietermijn van 6 maanden, onderdelen onderhevig aan slijtage zijn hierbij uitgesloten. 
 3. Bij herstel of vervanging als bedoeld in artikel 5 wordt de reclamatie noch de garantietermijn gestuit of verlengd. 
 4. POMPENDISCOUNTER is tot geen enkele garantie gehouden, indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig zijn verplichtingen uit de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden met POMPENDISCOUNTER nakomt. 
 5. Garantie geldt alleen bij gebruik waarvoor het product is bestemd en onder normale omstandigheden waaronder wordt verstaan het niet blootstellen aan te grote droogte, koude, hitte, overmatig vochtig, onvoldoende ventilatie, pieken in de voedingspanning, onvoldoende galvanische scheiding, molest, natuurgeweld, blikseminslag, (kern) explosie etc. 
 6. Garantie geldt slechts indien afnemer correct en voldoende onderhoud pleegt. 
 7. De beslissing of door POMPENDISCOUNTER geleverde en vervaardigde pompen voor herstelvervanging onder de garantie in aanmerking komen, berust bij de afdeling service van POMPENDISCOUNTER. 
 8. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien het op de producten aangebrachte serienummer onleesbaar is dan wel bij aangebrachte wijzigingen aan producten zonder de toestemming van POMPENDISCOUNTER, door wie ook uitgevoerd, evenals bij reparaties die niet zijn verricht door de technici van POMPENDISCOUNTER.

  Artikel 14 – Limitering aansprakelijkheid

 1. Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van POMPENDISCOUNTER uitdrukkelijk beperkt tot het in artikel 12 en 13 ten aanzien van reclamaties en garanties bepaalde, zodat POMPENDISCOUNTER in verband met door haar geleverde goederen nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, vervolgschade daaronder begrepen en POMPENDISCOUNTER niet is gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de wederpartij of welke andere schade ook, althans zal de aansprakelijkheid van POMPENDISCOUNTER nimmer de waarde van de door haar geleverde goederen overtreffen. 
 2. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde c.q. indien de afnemer zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde heeft (doen) verricht(en) of indien het geleverde op onoordeelkundige wijze of in strijd met technische specificaties is behandeld of onderhouden, dan wel oneigenlijk is toegepast, dan wel is gebruikt voor het verpompen van schadelijke, corrosieve- of andere gevaarlijke vloeistoffen, is POMPENDISCOUNTER niet aansprakelijk. 
 3. Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij POMPENDISCOUNTER of van andere personen van wiens diensten POMPENDISCOUNTER gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of andere aanwijzingen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van het door POMPENDISCOUNTER geleverde, is POMPENDISCOUNTER niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld. 
 4. De afnemer vrijwaart POMPENDISCOUNTER ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met door POMPENDISCOUNTER aan de afnemer geleverde goederen tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van POMPENDISCOUNTER en/of door haar ingeschakelde derden

Artikel 15 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Pompendiscounter staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Pompendiscounter er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Pompendiscounter, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Pompendiscounter kan doen gelden indien Pompendiscounter is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Pompendiscounter, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Pompendiscounter zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Pompendiscounter kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Pompendiscounter geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Pompendiscounter het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Pompendiscounter tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Pompendiscounter bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Pompendiscounter voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Pompendiscounter te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Pompendiscounter is gewezen op de te late betaling en Pompendiscounter de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Pompendiscounter gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, = 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. Pompendiscounter kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Pompendiscounter beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken via het klachtenformulier op deze pagina. Wij nemen vervolgens uw klacht op en zullen contact met u opnemen om het geschil te bespreken en indien nodig een passende oplossing te bieden.Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pompendiscounter.
 4. Bij Pompendiscounter ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Pompendiscounter binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. De consument dient de Pompendiscounter in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.